2019 Softball Team2019-4-10 Varsity vs Kenton2019-4-18 Varsity vs OG2019-4-23 Varsity vs Defiance2019-5-6 Varsity vs St Marys