2016-7-31 Senior Lady Soccer

2016-7-31 Senior Lady Soccer

2016-8-27 Varsity vs Liberty Benton

2016-8-27 Varsity vs Liberty Benton

2016-8-30 JV vs Elida

2016-8-30 JV vs Elida

2016-8-30 Varsity vs Elida

2016-8-30 Varsity vs Elida

2016-9-3 Varsity vs Piqua

2016-9-3 Varsity vs Piqua

2016-9-12 Varsity vs OG

2016-9-12 Varsity vs OG

2016-9-12 JV vs OG

2016-9-12 JV vs OG

2016-9-15 JV vs Defiance

2016-9-15 JV vs Defiance

2016-9-15 Varsity vs Defiance

2016-9-15 Varsity vs Defiance

2016-9-20 Varsity vs Wapak

2016-9-20 Varsity vs Wapak

2016-9-20 JV vs Wapak

2016-9-20 JV vs Wapak

2016-9-26 Varsity vs St Marys

2016-9-26 Varsity vs St Marys

2016-10-8 JV vs Coldwater

2016-10-8 JV vs Coldwater

2016-10-8 Varsity vs Coldwater

2016-10-8 Varsity vs Coldwater

2016-10-11 Varsity vs Kenton

2016-10-11 Varsity vs Kenton

Sectional Semi Finals Kenton

Sectional Semi Finals Kenton

2016-10-22 Sectional Finals vs Bath

2016-10-22 Sectional Finals vs Bath

2016-10-25 District Semi Final vs Wapak

2016-10-25 District Semi Final vs Wapak

2016-10-29 District Finals vs Elida

2016-10-29 District Finals vs Elida

2016-11-1 Regional Semi Finals vs Bay Village

2016-11-1 Regional Semi Finals vs Bay Village